Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych ASG-PL Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Zarząd ASG-PL Sp. z o.o. informuje że:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest ASG-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 7C, 05-552 Wólka Kosowska. Możecie Państwo skontaktować z Administratorem pisząc na adres: biuro@asg-pl.com
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach zgodnie z podanymi podstawami:
     podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 pkt b) RODO
     zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem - art. 6 ust.1 pkt b) RODO
     wykonywania czynności administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Administratora takich jak obsługa korespondencji tradycyjnej, mailowej oraz kontaktu telefonicznego, wystawianie faktur i innych dokumentów związanych ze współpracą stron, – art. 6 ust.1 pkt f) RODO
     ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - – art. 6 ust.1 pkt f) RODO
     oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług - art. 6 ust.1 pkt f) RODO
     oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów - art. 6 ust.1 pkt f) RODO.
  Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Bez ich podania będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy.
  Dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym zaistniał ostatni kontakt.
  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora takich jak podmioty świadczące usługi: IT, prawne, księgowe, doradcze, ochrony.
  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, jeśli zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takich decyzji na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.
  Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez ASG-PL Sp. z o.o. Monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,
  W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Zarząd ASG-PL Sp. z o.o. informuje że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest ASG-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 7C, 05-552 Wólka Kosowska. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na adres: biuro@asg-pl.com
2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest teren Centrum Handlowego ASG tj. hale handlowe oraz teren zewnętrzny.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest:  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Handlowego ASG  zapewnienie ochrony minia na terenie Centrum Handlowego ASG  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym
4. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne do 21 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
5. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
6. Zabezpieczamy zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób znajdujących się na terenie Centrum Handlowego ASG, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych.
7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki.
8. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom.
9. Mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. Więcej informacji o prowadzonym monitoringu można uzyskać Biurze Zarządu ASG-PL Sp. z o.o.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Przebywając na terenie Centrum Handlowego ASG dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego prosimy zrezygnować z wejścia na teren, który został objęty monitoringiem wizyjnym.