Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, Zarząd ASG-PL Sp. z o.o. informuje że: Administratorem Państwa danych osobowych jest ASG-PL Sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej przy ul. Nadrzecznej 7C, 05-552 Wólka Kosowska. Możecie Państwo skontaktować z Administratorem pisząc na adres:biuro@asg-pl.com Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach zgodnie z podanymi podstawami:  podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 pkt b) RODO  zawarcia i wykonywania umowy z Administratorem - art. 6 ust.1 pkt b) RODO  wykonywania czynności administracyjnych związanych z bieżącą działalnością Administratora takich jak obsługa korespondencji tradycyjnej, mailowej oraz kontaktu telefonicznego,wystawianie faktur i innych dokumentów związanych ze współpracą stron, – art. 6 ust.1 pkt f) RODO  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami -– art. 6 ust.1 pkt f) RODO  oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług - art. 6 ust.1 pkt f) RODO  oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług naszych partnerów - art. 6 ust.1 pkt f) RODO. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy. Bez ich podania będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym zaistniał ostatni kontakt. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów przetwarzających dane na zlecenie Administratora takich jak podmioty świadczące usługi: IT, prawne, księgowe, doradcze, ochrony. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich znajdujących się poza EOG, jeśli zapewniająodpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, a w przypadku braku takich decyzji na podstawie standardowych klauzul umownych lub na podstawie innych wymaganych prawem środków, gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Przetwarzanie danych nie obejmuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.